Vilkårene

Priser for medlemskab:

Karate - Månedspris 349kr.

På medlemsskaber tillægges et engangs-Indmeldelsesgebyr på 150,00 kr. 

 

Betalingsbetingelser for kontingent:

Kontingentet, der annonceres på www.tigersport.dk, forfalder til betaling den 1. i måneden i 12 måneder om året uanset at Tigersport Copenhagen har sommer og vinterlukket, samt har lukkedage. Idet det månedlige kontingent er beregnet på års norm. 

Medlemsskabet kan ikke sættes i bero.

 

Ved indmeldelse betales løbende måned + 1 måned. Ved første trækning vi af Nest/Pbs. 

Rykkergebyr for sendt indbetalt kontigent er 100kr pr. opkrævning.

 

Udmeldelse:

Det er medlemmets ansvar at sende en opsigelse af medlemsskab til medlem@tigersport.dk og at afmelde indbetalingen til Tigersport Copenhagen vi af egen bank, ved ophør. Sker dette ikke vil for meget indbetalte beløb ikke blive refunderet. 

 

Ansvar:

Al træning i Tigersport Copenhagen forgår på medlemmets eget ansvar. Tigersport Copenhagen kan ikke drages til ansvar på nogen måde. Tigersport Copenhagen yder ikke erstatning for ting eller personlige ejendele, der bliver væk eller bliver stjålet i Tigersport Copenhagen.

 

Brug af foto og video:

Jeg giver hermed tilsagn til at fotos og videos hvor jeg optræder, må bruges i reklameøjemed af Tigersport Copenhagen. Eksempelvis må fotos og videos lægges på facebook og Tigersport Copenhagen hjemmeside.

 

Forudsætning for medlemskab:

Alle ansøgere over den til enhver tid gældende minimumsalder kan optages som medlemmer – se hjemmesiden www.Tigersport.dk– med mindre nedennævnte forbehold gør sig gældende: 

En ansøger kan normalt ikke opnå medlemskab hos Tigersport Copenhagen, hvis vedkommende er straffet for vold eller efter ledelsen i Tigersport Copenhagen vurdering at vedkomment kan udgøre en risiko for voldelig adfærd eller dårlig opførsel. På Tigersport Copenhagen forlangende skal straffeattest fremvises.

Alle sygdomme, der kan være hæmmende for ens træning f.eks: astma, epilepsi eller andre handicaps, skal oplyses til instruktøren herunder, hvad der skal gøres ved evt. anfald.