Priser og indmeldelse

Pris

 • Månedspris 379,00 kr.
 • På medlemsskaber tillægges et engangs-indmeldelsesgebyr på 150,00 kr. 

Betalingsbetingelser for kontingent:

Tigersportsport Copenhagen vil herefter kaldes TSC.

 • Kontingentet der annonceres på www.tigersport.dk, forfalder til betaling den 1. i måneden i 12 måneder om året, uanset om TSC har sommer -og vinterlukket eller ved lukkedage. Idet det månedlige kontingent er beregnet på års norm. 
 • Medlemsskabet kan ikke sættes i bero.
 • Ved indmeldelse betales løbende måned + 1 måned ved første trækning vi af Nets/PBS. 
 • Rykkergebyr ved for sent indbetalt kontigent, er 100,00 kr. pr. opkrævning. 

Udmeldelse:

 • Ved udmeldelse betales løbende måned + 1 måned ved trækning vi af Nets/PBS.
 • Det er medlemmets ansvar, at sende en opsigelse af medlemsskab til medlem@tigersport.dk Oplys fulde navn og fødsselsdato. Herefter modtager medlemmet en bekræftelse på opsigelsen af medlemskabet per mail. Det er ikke nok af afvise betalingen i banken.

Ansvar:

 • Al træning i TSC forgår på medlemmets eget ansvar. TSC kan ikke drages til ansvar på nogen måde. TSC yder ikke erstatning for ting eller personlige ejendele, der bliver væk eller bliver stjålet i TSC. 

Brug af foto og video:

 • Medlemmer giver hermed tilsagn til, at fotos og video hvor de optræder, må bruges i reklame øjemed af TSC. Eksempelvis må fotos og video lægges på Facebook og TSC hjemmeside. 

Forudsætning for medlemskab:

 • Alle ansøgere over den til enhver tid gældende minimumsalder, kan optages som medlemmer – se hjemmesiden www.Tigersport.dk med mindre nedenstående forbehold gør sig gældende.
 • En ansøger kan normalt ikke opnå medlemskab hos TSC hvis vedkommende er straffet for vold eller efter ledelsen i TSC vurderer, at vedkommende kan udgøre en risiko for voldelig adfærd eller dårlig opførsel. På TSC-forlangende, skal straffeattest fremvises.
 • At man Ikke tidligere er blevet udelukket fra TSC.
 • Opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af TSC.
 • Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter TSC-vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.

 Medlemmet forpligter sig til at:

1. Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos TSC, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet. 

2. Medlemskabet kan tegnes af myndige personer.

3. Det er ligeså værgens ansvar at børn og junior under 18 år har det rette sikkerhedsudstyr som beskyttelse til alt kontaktsport. 

4. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

5. Alle sygdomme der kan være hæmmende for træningen f.eks: Astma, epilepsi eller andre handicaps, skal oplyses til instruktøren inden træning og hvad der skal gøres ved evt. et anfald.

6. Gøre sig bekendt med og følge TSC til enhver tid gældende Sikkerheds- og Trivselsregler (generelle), Sikkerheds- og ordensreglement og øvrige regler/retningslinjer, som findes på tigersport.dk

7. TSC`s cafe til en hver tid benyttes til ophold i forbindelse med eget medlemskab, herunder også værges medlemskab. Der er ophængt et ordensreglement i Cafeens område, herunder et punkt hvor der oplyses at der ikke må indtages medbragte skolemadpakke, medbragte snack, frugt, kaffe, sodavand og lignede. Der kan købes billige tilbud i cafeen. TSC forholder sig retten til at henvise folk til det udendørs areal hvor evt. medbragte kan indtages, før man indtræder i TSC. Det er dog tilladt at medbringe vand i egne flasker til træning. 

8. Medlemmet forpligter sig til at alt omklædning i TSC, kun forgår omklædningsrummene og ikke eks: i cafe, eller træningssal.

9. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt.

10. Informere TSC ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information. 

11. Medlemsaftalen er underlagt dansk lov.

12. Tvister mellem Medlemmet og TSC skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole.

13. TSC ejer virksomhedens logo, og dette må ikke bruges uden forgående aftale med TSC i forhold til markedsføring, og andet der dækker under denne lovgivning.

14. Når man er medlem at karateafdeling i TSC, må TSC dele medlemmets fulde navn med karate afdelingens samarbejdes organisation.

· Dansk Ashihara organisation (DAO)

· New international karate organisation (NIKO) 

15. Ved medlemskab af TSC-karate afdeling, er medlemmet automatisk medlem af New international Karate organisation (NIKO). Dette medlemskab betale automatisk af TSC og TSC står for udgiften til dette medlemsskab.